ПрАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»

Код за ЄДРПОУ: 03150220
Телефон: (04622) 4-00-61
e-mail: desnaport@mail.cn.ua
Юридична адреса: 14000, місто Чернігів, вулиця Підвальна, будинок 23
 
Дата розміщення: 15.12.2017

Особлива інформація на 14.12.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нАкція проста338521763118482.6177808.353
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 14 грудня 2017 року, прийнято рiшення про приватне розмiщення акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Вид цiнних паперiв, що розмiщуються – акцiї Тип цiнних паперiв, що розмiщуються – простi Кiлькiсть цiнних паперiв, що розмiщуються - 338 521 763 штук Сума цiнних паперiв, що розмiщуються - 118 482,61705 тис. грн. Спосiб розмiщення - приватне. Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй - збiльшується на 7808,3527%, що у гривневому еквiвалентi складає 118 482 617,05 гривень. Номiнальна вартiсть акцiй - 0,35 гривень за одну акцiю Цiна розмiщення та спосiб її визначення - 0,36 гривень за одну акцiю (цiна розмiщення визначена рiшенням Наглядової ради вiдповiдно до ст.8 Закону України "Про акцiонернi товариства", п.9 Роздiлу I Глави I та пп.1) п.4 Роздiлу II Глави II Порядку збiльшення (зменшення) статутного капiталу публiчного або приватного акцiонерного товариства, затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 822 вiд 14.05.2013), а саме на основi висновку оцiнювача про ринкову вартiсть акцiй, що визначена станом на день, що передує дню опублiкування в установленому законодавством порядку повiдомлення про проведення загальних зборiв, до порядку денного яких включено питання про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi). Розмiщення акцiй призведе до збiльшення частки акцiонера (який на момент прийняття рiшення володiє понад 10% акцiй Товариства) - Публiчне акцiонерне товариство "Судноплавна компанiя "Укррiчфлот", iдентифiкацiйний код - 00017733 (далi - АСК "Укррiчфлот") (кiлькiсть акцiй, що належать АСК "Укррiчфлот до розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi - 4303495 простих iменних акцiй, що складає 99,2645% статутного капiталу Товариства до розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi). Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 7 808,3527% Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 100% Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в акцiї, що розмiщуються - iнвестори отримають права визначенi Статутом Товариства та чинним законодавством України. Спосiб оплати акцiй - шляхом перерахування грошових коштiв у розмiрi вартостi акцiй на поточнi рахунки Товариств (в нацiональнi валютi - для резидентiв та в доларах США - для нерезидентiв) визначенi у Рiшеннi про приватне розмiщення акцiй, яке прийняте на Загальних зборах акцiонерiв вiд 14 грудня 2017 року. Мета розмiщення акцiй та напрямки використання отриманих коштiв - фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй, в розмiрi 118 482 617,05 (сто вiсiмнадцять мiльйонiв чотирьохста вiсiмдесяти двох тисяч шестисот сiмнадцяти гривень 05 коп.) гривень будуть направленi на поповнення обiгових коштiв Товариства. Простi акцiї Товариства не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери Товариства. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспектам емiсiї акцiй - акцiї розмiщуються виключно серед iснуючих акцiонерiв Товариства станом на дату проведення зборiв на яких прийнято рiшення про приватне розмiщення акцiй, а саме станом на 14 грудня 2017 року.